Pas al capdavant de la Generalitat en la reglamentació de les apostes

Aquesta setmana s'ha sabut que el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya està tramitant l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament d’apostes i que ho sotmet a informació pública, durant el termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al DOGC (8 d'octubre).

Es tractadel marc normatiu necessari perquè lesempreses operadores puguinestablir-se en lacomunitat amb les seves botigues, les seves terminals d'apostes itambé les seves pàgines webs, ja que la possibilitat d'oferir joc per vies telemàtiques també s'aprova i regula.
En aquest projecte de decret també es contemplen les apostes hìpiques.

 

 

Paso al frente de la Generalitat en la reglamentación de las apuestas

 Esta semana se ha sabido que el Departamento de Economía i Coneixement de la Generalitat de Catalunya está tramitando la elaboración del Proyecto de decreto por el cual se aprueba el Reglamento de apuestas y que lo somete a información pública, durante el plazo de 15 días hábiles a contar a partir del día siguiente de la publicación de este edicto al DOGC (8 de octubre).
Se trata del marco normativo necesario porque las emprendidas operadoras puedan establecerse en la comunidad con sus tiendas, sus terminales de apuestas y también sus páginas webs, puesto que la posibilidad de ofrecer juego por vías telemáticas también se aprueba y regula.
En este proyecto de decreto también se contemplan las apuestas hípicas.

reglamento_apuestas_catalunya_2012.pdf
Documento Adobe Acrobat [9.2 MB]

Normativa sobre el joc: apostes hípiques (Generalitat de Catalunya)

DECRET 455/1983, de 22 de setembre,  sobre regulació de les curses de cavalls amb apostes a Catalunya (DOGC núm. 380, d'11.11.83)

Decret455_1983.pdf
Documento Adobe Acrobat [309.9 KB]

DECRET 112/1994, de 19 d'abril, pel qual se suprimeixen diversos òrgans col·legiat, programes i plans adscrits a diferents departaments de l'Administració de la Generalitat (DOGC núm. 1903, d'1.6.94). Deroga el Decret 299/1985, de 25 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de les curses de cavalls al galop establerts d'acord al Decret 455/1983, de 22 d'octubre

Decret112_1994.pdf
Documento Adobe Acrobat [529.9 KB]

ORDRE de 17 d'octubre de 1985,  sobre Reglament d'apostes hípiques (DOGC núm. 605, de 25.10.85)

Ordre19851017.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]