Santi Valverde: “Tinc tota la il·lusió posada en Rothko”

Santi Valverde.

Sincer, extrovertit, il·lusionat. Així és Santi Valverde, de 48 anys d’edat, un nouvingut al món del turf, que des de la seva Vila-seca natal s'ha anat contagiant per aquest esport de la mà del gran turfman Xavier Xatruch. Després de una primera experiéncia, amb Coqueta com a protagonista, ha decidit que la seva quadra Valmar visqui apassionadament les curses de cavalls amb un poltre de dos anys que té a tota la seva família entusiasmada.

 

Ha decidit entrar en el turf nacional i amb un poltre de dos anys.  Una bonica aposta?

Sí. Encara que vaig tenir el passat any a Coqueta, que va correr a França en dues proves amb els meus colors, ara assumeixo un projecte diferent que ens té a tota la família entusiasmats.

Per què s'ha decidit per Rothko, el seu nou dos anys?

Portava unes setmanes amb la idea de comprar un cavall. Em vaig deixar aconsellar per Xavier Xatruch, el culpable principal de la meva afició per les curses, i després de barrejar diversos orígens, i consultar-los entre nosaltres,  vaig acabar decidint-me per aquest poltre que he pogut aconseguir gràcies al preparador Bonifacio Recio, a qui tinc gran confiança i qui ho entrenarà.

Expliqui les característiques de Rothko.

Encara no he pogut recaptar informació perquè acabem d'adquirir-ho. Però és un cavall que aviat pot debutar, ben aplomat, castany, fill de Denver County i Sorayah, egua que va guanyar la Copa Criadors en el 2007 i va ser sisena en el OAKS.

Pel que es veu, té un bonic origen.

Ja he comentat que he estat molt bé assessorat per Xatruch i Recio. Després ja veurem el resultat que ofereix, però és clar que tinc tota la il·lusió posada  en Rothko. Si tot va bé, debutarà a mitjan de juny.

Vostè va vendre a Coqueta abans del míting de Vila-seca amb la intenció d'oblidar-se de les curses de cavalls?

Amb Coqueta vam tenir un problema de logística. Es va anar el genet que l'entrenava i es van donar unes circumstàncies que em van obligar a plantejar-me la seva venda al no poder tenir-la prop de casa. Ramón Costa es va interessar i vam arribar a un acord. Després vaig estar un temps desconnectat, és cert, però amb el “gusanillo” dins del cos. Entre això i que em veia amb Xatruch, qui m'injectava aquesta passió diàriament, vaig decidir tornar.

Segueix sentint un gran afecte per la seva primera egua?

Coqueta és única. Va ser el meu primer exemplar i sempre tindré un gran afecte cap a ella. Ramón Costa va fer una bona compra i estic convençut que obtindrà grans èxits. Espero poder-la veure en directe, doncs tenim pensat desplaçar-nos a Madrid per veure-la córrer i conèixer, de pas, a Rothko.

Quina impressió té del turf nacional?
Penso que hem d'aprendre de tot el que es fa a França. Aquí hi ha massa tabús que frenen la seva expansió. No obstant això, a poc a poc, i amb voluntat, crec que es pot avançar.
També a Catalunya?
És lamentable que a Vila-seca tinguem un hipòdrom que s'obre una sola vegada a l'any. Amb el potencial del turisme i amb petits propietaris creixeria la indústria del turf a Catalunya des de tots els aspectes. Un hipòdrom seria un èxit.
Vostè almenys ja ha posat amb Rothko el seu gra per fer-se un nom en els hipòdroms.
Esperem. En tot cas, pel meu caràcter extrovertit, en molt poc temps ja he pogut conèixer molta gent del turf de dins i fora de Catalunya.

 

Santi Valverde: “Tengo toda la ilusión puesta en Rothko”

Sincero, extrovertido, ilusionado. Así es Santi Valverde, de 48 años de edad, un recién llegado al mundo del turf, que desde su Vila-seca natal se ha ido contagiando por este deporte de la mano del gran 'turfman' Xavier Xatruch. Después de una primera experiencia, con Coqueta como protagonista, ha decidido que su cuadra Valmar viva apasionadamente las carreras de caballos con un potro de dos años que tiene a toda su familia entusiasmada.

Ha decidido entrar en el turf nacional y con un potro de dos años.  ¿Una bonita apuesta?

Sí. Aunque tuve el pasado año a Coqueta, que corrió en Francia en dos pruebas con mis colores, ahora asumo un proyecto distinto que nos tiene a toda la familia entusiasmados.

¿Por qué se ha decidido por Rothko, su nuevo dos años?

Llevaba unas semanas con la idea de comprar un caballo. Me dejé aconsejar por Xavier Xatruch, el culpable principal de mi afición por las carreras, y después de barajar varios orígenes, y consultarlos entre nosotros,  acabé decidiéndome por este potro que he podido conseguir gracias al preparador Bonifacio Recio, a quien tengo gran confianza y quien lo entrenará.

Explique las características de Rothko.

Todavía no he podido recabar información porque acabamos de adquirirlo. Pero es un caballo que pronto puede debutar, bien aplomado, castaño, hijo de Denver County y Sorayah, yegua que ganó la Copa Criadores en el 2007 y fue sexta en el OAKS.

Por lo que se ve, tiene un bonito origen.

Ya he comentado que he estado muy bien asesorado por Xatruch y Recio. Después ya veremos el resultado que ofrece, pero está claro que toda mi ilusión está puesta  en este potrillo. Si todo va bien, debutará a mediados de junio.

¿Usted vendió a Coqueta antes del mitin de Vila-seca con la intención de olvidarse de las carreras de caballos?

Con Coqueta tuvimos un problema de logística. Se fue el jinete que la entrenaba y se dieron unas circunstancias que me obligaron a plantearme su venta al no poder tenerla cerca de casa. Ramón Costa se interesó y llegue a un acuerdo con él. Después estuve un tiempo desconectado, es cierto, pero con el gusanillo dentro del cuerpo. Entre esto y que me veía con Xatruch, quien me inyectaba esta pasión diariamente, decidí volver.

¿Sigue sintiendo un gran cariño por su primera yegua?

Coqueta es única. Fue mi primer ejemplar y siempre tendré un gran afecto hacia ella. Ramón Costa hizo una buena compra y estoy convencido que obtendrá grandes éxitos. Espero poderla ver en directo, pues tenemos pensado desplazarnos a Madrid para verla correr y conocer, de paso, a Rothko.

¿Cuál es su impresión del turf nacional?

Pienso que debemos aprender de todo lo que se hace en Francia. Aquí hay demasiados tabús que frenan su expansión. No obstante,  poco a poco, y con voluntad, creo que se puede avanzar.

¿También en Catalunya?

Es lamentable que en Vila-seca tengamos un hipódromo que se abre una sola vez al año. Con el potencial del turismo y con pequeños propietarios crecería la industria del turf en Catalunya desde todos los aspectos. Un hipódromo sería un éxito.

Usted al menos ya ha puesto con Rothko su granito para hacerse un nombre en los hipódromos.

Esperemos. En todo caso, por mi carácter extrovertido, en muy poco tiempo ya he podido conocer mucha gente del turf de dentro y fuera de Catalunya.